หนังสือสั่งการ สถ.อ.
แจ้งให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งยังไม่ได้จัดทำแผนภาษีและทะเบียนทรัยพย์สิน และอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำแผนที่แม่บทพิจารณาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ