หนังสือสั่งการ สถ.อ.
การประชุมชี้แจงระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการหอพักและเกณฑ์การประเมินเพื่อจัดลำดับหอพัก ประจำปี พ.ศ.2562